Pre našich zákazníkov sme oficiálne spustili Nový portál.  

Zahájili sme prevádzku vylepšenej verzie webu X-track.sk.

Kontakt

Odd.predaja:
+421 902 777 773
Služby zákazníkom
+421 902 777 771

Otázky

 

1. Aké sú praktické skúsenosti zákazníkov s ušetrenými nákladmi po zavedení systému X-Track ?


Za úplne jednoznačné potvrdenie efektivity riešenia môžeme považovať jednoduchý fakt, že každý zákazník, ktorý už využil služby X-Track, požaduje poskytovanie služieb do každého svojho novo obstaraného vozidla. Podľa vyjadrení zákazníkov, úspora nákladov na prevádzku služobných motorových vozidiel ich väčšinou prekvapila a počiatočné investície sa im vrátili spravidla už po cca 5-8 mesiacoch. Praktické skúsenosti neukazujú na významné rozdiely medzi rôznymi odvetviami, v ktorých sa systém na sledovanie automobilov nasadil. Zvýši sa efektivita zamestnancov a dosiahne sa výrazná úspora prevádzkových nákladov na vozový park. Identifikácia čiernych jázd predstavuje automaticky znižovanie nákladov, účinná kontrola zamestnancov a kontrola vozového parku predstavujú silné nástroje v riadení spoločnosti.


2. Ako sa zabezpečuje montáž jednotiek do motorových vozidiel ?


Montáž zabezpečujú výhradne autorizované servisné pracoviská, ktoré sa nachádzajú v Bratislave a vo Zvolene. Po vzájomnej dohode so zákazníkom je možné dohodnúť montáž jednotky priamo u zákazníka, t.j. nie je nevyhnutné dopraviť všetky vozidlá zákazníka do autorizovaného servisného strediska.  Štandardne trvá montáž jedného zariadenia do 2 hodín. V prípade doplnkových služieb čas samozrejme závisí od zvolených funkcií a je potrebné počítať aj s určitým časom na otestovanie jednotlivých funkcionalít.


3. Z čoho sa skladá jednotka zabudovaná vo vozidle ?


Jednotka sa skladá z centrálnej  jednotky, GPS modulu, GSM modulu a prípadne záložného napájacieho zdroja. Taktiež je možné pripojiť na jednotku čidlá s protokolom Dalas (identifikácia vodiča, meranie prietoku paliva, meranie teploty napríklad v chladiarenských zariadeniach, hydraulike a podobne), prepínač súkromná/služobná jazda.


4. V prípade, že nemám dojednanú službu Európa on-line (monitoring vozidla v reálnom čase v zahraničí), mám možnosť zistiť aktuálnu polohu vozidla ?


Áno, napriek tomu je možné zistiť aktuálnu polohu vozidla, prípadne diaľkovo zapnúť on-line prenos dát. Obráťte sa na našu zákaznícku podporu. 


5. Je možné získať dáta do knihy jázd aj v prípade, že som bol v zahraničí a nemám dojednanú službu Európa on-line ?


Áno, je to štandardná funkcionalita systému. Dáta sa zaznamenávajú do jednotky a po návrate do domácej siete sú odvysielané do centrálnej databázy, takže sú následne zákazníkovi k dispozícií. On-line monitorovanie je výhodné využívať najmä vtedy, ak sa vozidlo pohybuje v zahraničí dlhodobejšie.


6. Akým spôsobom sa rozlišujú služobné a súkromné jazdy ?


Vo vozidle je namontovaný prepínač, ktorým vodič prepína súkromné a služobné jazdy. V prípade, že zabudne prepínač prepnúť, je možné dodatočne zmeniť typ jazdy aj cez portál. 


7. Je možné sledovať viacerých vodičov toho istého vozidla ?


Áno, je to možné. Jednotka je schopná zaznamenať identifikáciu vodiča prostredníctvom kontaktného alebo bezkontaktného čipu.


8. Je možné naimportovať do knihy jázd aj dáta o tankovaní do vozidiel z kariet ako napríklad CCS ?


Áno, systém umožňuje automatický download dát z kariet CCS, import ďalších protokolov sa vyvíja. Kniha jázd sa o tankovania následne doplní automaticky. Z týchto údajov je už možné spracovať výkazy PHM, túto službu (spracovanie prevádzkových dát) je možné si objednať za výhodných cenových podmienok. Vo výkazoch sa okamžite objaví prípadná nadspotreba, čo je údaj potrebný pre správne účtovanie nákladov. Spracovanie knihy jázd je možné robiť priamo na portáli alebo off-line po exporte dát.


9. Sú údaje uvedené v knihe jázd 100 %-tne spoľahlivé ?


V zásade sa dá na údaje z GPS monitoringu spoľahnúť. Výpadky signálu alebo chyby v prenose dát sú veľmi zriedkavé. Určitý rozdiel medzi reálnym stavom tachometra a vypočítaným údajom na portáli je spôsobený najmä určitou nepresnosťou tachometrov, ktorá sa prejaví vo vzťahu k veľmi presnému určeniu polohy prostredníctvom GPS. Zákazník má možnosť manuálne korigovať tieto rozdiely priamo cez príslušnú funkciu na portáli, alebo si môže objednať špeciálnu doplnkovú službu automatická korekcia chýb. V dôsledku použitých technológií (GPS, GSM) ale nie je možné zabezpečiť 100 % prenos všetkých dát do centrálnej databázy, teda principiálne môže nastať, že niektoré dáta budú chýbať. V porovnaní s manuálnym spracovaním knihy jázd však ide o zanedbateľné percento.


10.  Ako prispieva systém X-Track k zabezpečeniu vozidla proti krádeži ? 


Systém X-Track poskytuje široké spektrum možností vzhľadom na svoje voliteľné doplnkové funkcionality. Je možné zadefinovať tzv. neautorizovaný pohyb vozidla, ktorý je ohlásený sms správou na mobilný telefón. V prípade odcudzenia vozidla je možné ho lokalizovať a situáciu riešiť v spolupráci s políciou. Ochrana vozidla môže byť doplnená o funkciu alarmu.


11. Aké vlastnosti obsahuje funkcionalita alarmu ?


Zvýšenú ochranu automobilu zabezpečuje najmä funkcia alarmu. Jednotka môže byť prepojená s náklonovým čidlom, snímačom otvorenia kapoty alebo snímačom vnútorného priestoru vozidla. Jednotka po zaznamenaní impulzu z čidla alebo snímača môže okamžite odoslať sms na predvolené číslo a upovedomiť majiteľa o aktuálnom stave auta, napr. pri pokuse o odtiahnutie vozidla, otvorení kapoty, narušení vnútorného priestoru vozidla apod.


12. Aké sú možnosti ochrany posádky vozidla ? Čo znamená pre zákazníka resp. užívateľa vozidla funkcia tzv. e-call? 


Ochrana posádky predstavuje dôležité možnosti systému. GPS-monitoring systém X-Track umožňuje nainštalovať tiesňové tlačidlo, ktoré môže posádka v prípade núdze využiť. Takisto je možné nainštalovať odposluch v kabíne vozidla. E-call je funkcia, keď tzv. crash čidlo po havárií iniciuje jednotku, aby odoslala o tejto udalosti notifikačnú sms na preddefinované číslo spolu s lokalizáciou auta.


13. Existuje nejaká možnosť kontroly aj externých partnerov, keď nemám možnosť inštalovať fyzicky zariadenia do cudzích áut ?


Spoločnosť X-Track má k dispozícií unikátne riešenie práve pre takúto situáciu. Prenosná mobilná jednotka ( s možnosťou prídavného napájacieho zdroja ) zabezpečí kontrolu nad tým vozidlom, ktoré práve potrebujete, bez nutnosti inštalácie. je to vhodné riešenie najmä na kontrolu externých partnerov.


14. Ako funguje odstavenie vozidla na diaľku ?


Odstavenie vozidla realizuje X-Track výhradne na základe požiadavky oprávnenej osoby zákazníka. Zastavenie vozidla je bezpečné, t.j. prakticky sa vykoná len vtedy, ak sa zníži rýchlosť vozidla pod 10 km/hod. Po úspešnej realizácií odstavenia vo vozidle nebeží motor. Zrušenie odstavenia vozidla realizuje opäť X-Track na základe požiadavky zákazníka.